Skip to content

klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest LONGWAVE Boards Tomasz Michalski z siedzibą w Poznaniu.

  1. Z Administratorem danych  w sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani się skontaktować pod numerem tel.0048 882 334 889 e-mail: info@longwaveboards.com
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu .przeprowadzenia konkursów, uruchomienia newslettera marki do komunikacji elektronicznej 
  3. Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje niepodania danych to brak możliwości kontaktu z Administratorem danych i dalszej współpracy.
  4. Odbiorcami Pana/ Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie;
  5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na czas realizacji umowy oraz w celu ewentualnego skorzystania ze środków ochrony prawnej i wykonywania czynności reklamacyjnych po zrealizowaniu umowy. 
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa;
  7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych , decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
  8. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO