Skip to content

Regulamin Loterii

KONKURS “WIELKA LOTERIA LONGWAVE BOARDS”

 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Longwave boards jest A2W Patryk Ostrowski NIP 7772720577 (dalej „Organizator”).
 
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 
3. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Firma LONGWAVE boards, dostępna pod danymi kontaktowymi tel. 0048 882 334 889. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie niniejszego regulaminu, w celu wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w regulaminie. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania ww. celu oraz ewentualnych roszczeń z nim związanych. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane firmom współpracującym przy realizowaniu ww. celu oraz uprawnionym organom państwowym. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie podejmuje automatycznych decyzji ani profilowania.
 
4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/longwaveboards/
 
6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 
8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 
9. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WIELKA LOTERIA LONGWAVE BOARDS”
 
II. Uczestnik konkursu
 
1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub niepełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie i która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 
2. Uczestnik oświadcza, że:
 
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub osobą niepełnoletnią posiadającą zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
 
III. Nagrody dla Uczestników
 
Nagrodą (dalej: „Nagroda”) jest deska o długości 100 cm LONGWAVE Board. Ogłoszenie nagrody odbędzie się w postaci losowania podczas transmisji na żywo na profilu LONGWAVE BOARDS
 
1. Konkurs jest dostępny w poście konkursowym na portalu społecznościowym Facebook na profilu LONGWAVE boards
 
2. Termin obowiązywania Konkursu jest określony w treści posta konkursowego na portalu Facebook na profilu LONGWAVE boards
 
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 
Zadaniem Uczestnika jest polubienie strony longwaveboards na Facebooku, udostępnienie filmiku konkursowego oraz zarejestrowanie się na stronie www.longwaveboards.com
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszelkich nadesłanych odpowiedzi w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pg/longwaveboards/notes/
 
4. Ogłoszenie wyników loterii nastąpi do końca roku kalendarzowego 2019 w treści posta konkursowego na portalu Facebook na profilu LONGWAVE Boards.
 
4. Organizator ogłosi zwycięzcę na fanpage’u LONGWAVE boards
 
5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/longwaveboards/ a regulamin w zakładce notatki na profilu LONGWAVE boards
 
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na stronie www.longwaveboards.com
 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadań opisanych w pkt. V Regulaminu. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u https://www.facebook.com/longwaveboards/
 
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników na fanpage’u https://www.facebook.com/longwaveboards/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
 
4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 
5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi w terminie ustalonym pomiędzy zwycięzcą konkursu a organizatorem, nie później niż 1 miesiąc od ogłoszenia zwycięzcy, tj. do 01.31.2020.
 
6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 
7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 
8. W przypadku kwestii spornych decyzję podejmuje Organizator.
 
VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) wzięli udział w konkursie pomimo niespełniania warunków uczestnictwa.
 
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 
IX. Prawa autorskie
 
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
 
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/longwaveboards/ /lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 
XI. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na stronie https://www.facebook.com/longwaveboards/
 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/longwaveboards/